Zaključak o prihvaćanju Ugovora – rad za opće dobro u prekršajnom postupku


Četvrtak, 8. kolovoza 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. lipnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o postojanju zajedničkog interesa za izvršavanje rada
za opće dobro  u prekršajnom postupku

I.

Prihvaća se Ugovor o postojanju zajedničkog interesa za izvršavanje rada za opće dobro u prekršajnom postupku s Ministarstvom pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, KLASA: 730-11/13-01/03, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1.

II.

Ugovor o postojanju zajedničkog interesa za izvršavanje rada za opće dobro u prekršajnom postupku sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 730-11/13-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 26. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.