Zaključak o prihvaćanju Zajedničkog programa o korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2013. god


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 14/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 26. stavka 2. točke 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08.)  i  članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) gradonačelnik Grada Đurđevca,    11. travnja 2013. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zajedničkog programa o korištenju sredstava
boravišne pristojbe za 2013. godinu

I.

Prihvaća se  Zajednički program Grada Đurđevca i Turističke zajednice Područja đurđevačke Podravine o korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2013. godinu.

II.

Zajednički program o korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2013. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 334-01/13-01/03
UR.BROJ: 2137/03-01-01/03-13-1
Đurđevac,  11. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.