Zaključak o prijenosu novčanih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac


Srijeda, 18. srpnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst ,137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 18. srpnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prijenosu novčanih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac

I.

Sukladno zahtjevu KLASA: 550-50/18-01/31 URBROJ: 2137-363/18-07 od 13. srpnja 2018. godine, odobrava se prijenos novčanih sredstava u iznosu od 6.000,00 kuna za potrebe redovnog rada Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 300901 Redovni rad Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac.

 

KLASA: 400-01/18-01/35
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-4
Đurđevac, 18. srpnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.