Zaključak o prijenosu novčanih sredstava Turističkoj zajednici Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 19. studenoga 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. studenog 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prijenosu novčanih sredstava Turističkoj zajednici Grada Đurđevca

I.

Sukladno zahtjevu od 16. studenog 2018. godine, Urbr. 315/2018, Turističkoj zajednici Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, OIB:86857947232, odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za redovno poslovanje Turističke zajednice Grada Đurđevca.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 200201 Poticanje razvoja turizma.

 

KLASA: 334-01/18-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-18
Đurđevac, 19. studenog 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.