Zaključak o prijenosu novčanih sredstava Turističkoj zajednici Grada Đurđevca


Petak, 11. siječnja 2019.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. siječnja 2019. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prijenosu novčanih sredstava Turističkoj zajednici Grada Đurđevca

I.

Sukladno zahtjevu od 11. siječnja 2018. godine, Urbr. 20/2019, Turističkoj zajednici Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, OIB:86857947232, odobravaju se financijska sredstva ukupno iznosu od 200.000,00 kuna, odnosno iznos od 100.000,00 kuna za podmirenje troškova redovnog poslovanja, te iznos od 100.000,00 kuna za troškove održavanja manifestacija.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu sa stavke: A 200201 Poticanje razvoja turizma.

 

KLASA: 334-01/19-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-2
Đurđevac, 11. siječnja 2019.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.