Zaključak o prijenosu novčanih sredstava Zajednici sportskih udruga grada Đurđevca


Petak, 25. svibnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 25. svibnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prijenosu novčanih sredstava Zajednici sportskih udruga grada Đurđevca

I.

Sukladno zahtjevu za prijenosom sredstava od 25. svibnja 2018. godine, odobravaju se sredstva u iznosu od 74.944,96 kuna za potrebe redovnog rada Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 300401 Rad sportskih klubova.

 

KLASA: 620-01/18-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-10
Đurđevac, 25. svibnja 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.