Zaključak o prijenosu novčanih sredstava Zajednici sportskih udruga grada Đurđevca


Petak, 28. rujna 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 28. rujna 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o prijenosu novčanih sredstava Zajednici sportskih udruga grada Đurđevca

 

I.

Sukladno zahtjevu za prijenosom sredstava od 28. rujna 2018. godine, odobravaju se sredstva u iznosu od 66.572,46 kuna za potrebe redovnog rada Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 300401 Rad sportskih klubova.

 

KLASA: 620-01/18-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-18
Đurđevac, 28. rujna 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.