Zaključak o prijenosu novčanih sredstava Zajednici sportskih udruga grada Đurđevca


Četvrtak, 27. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst,137/15. i 123/17.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca 27. prosinca 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o prijenosu novčanih sredstava Zajednici sportskih udruga grada Đurđevca

I.

Sukladno zahtjevu za prijenosom sredstava od 24. prosinca 2018. godine, odobravaju se sredstva u iznosu od 122.337,18 kuna za potrebe redovnog rada Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 300401 Rad sportskih klubova.

 

KLASA: 620-01/18-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-24
Đurđevac, 27. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.