Zaključak o sufinanciranju nabave knjiga za učenike osnovne i srednjih škola


Petak, 11. srpnja 2014.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13) , točke II. podtočke 7. i točke III. alineje 6.  Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2014. godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/14.) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 11. srpnja 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o sufinanciranju nabave knjiga za učenike osnovne i srednjih škola

 I.

Grad Đurđevac sufinancirat će nabavu knjiga za učenike osnovne i srednjih škola,  koji imaju prebivalište na području  Grada Đurđevca, ukoliko pravo na sufinanciranje nabave knjiga učenici ne ostvaruju s nekog drugog osnova.

                                                                            II.

Nabava knjiga za učenike sufinancira se u iznosu od 500,00 kuna po učeniku.

Roditelji učenika dužni su u Gradsku upravu dostaviti popunjeni obrazac s traženim podacima, najkasnije do 30. srpnja 2014. godine.

Grad Đurđevac izvršit će provjeru podnesenih zahtjeva u školskoj ustanovi koju pohađa učenik, te nakon toga obavijestiti dobavljača o sufinanciranju udžbenika.

III.

Grad Đurđevac će sukladno dogovoru s dobavljačem nepsoredno izvršiti plaćanje subvencioniranog iznosa dobavljaču, a u slučaju da su knjige u cijelosti već plaćene, iznos će se uplaćivati roditeljima ili osobi naznačenoj na računu.

IV.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca za praćenje provođenja ovog Zaključka.

V.

Novčana sredstva potrebna za realizaciju sufinanciranja nabave knjiga  iz točke I. ovog Zaključka  odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu.

KLASA: 602-01/14-01/11

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-1

Đurđevac, 11. srpnja 2014.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl.iur.