Zaključak o sufinanciranju osposobljavanja za rukovanje pesticidima i strojevima u poljoprivredi


Četvrtak, 27. studenoga 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. studenoga 2014. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o sufinanciranju osposobljavanja za rukovanje pesticidima i strojevima u poljoprivredi

I.

Grad Đurđevac sufinancirat će osposobljavanje tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o. i zadruge) i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima:

  • za održivu uporabu za zaštitu bilja - 120,00 kuna po polazniku i
  • za rukovanje poljoprivrednim traktorom s priključcima - 180,00 kuna po polazniku.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se polaznicima temeljem Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti izdanog od ovlaštene ustanove za obrazovanje.

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se sa stavke A200204 Poticanje poduzetništva i obrtništva 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

KLASA: 320-01/14-01/70

URBROJ: 2137/03-02-01/07-14-4

Đurđevac, 27. studenoga 2014.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.