Zaključak o sufinanciranju troškova prehrane u školskoj kuhinji za školsku godinu 2013./2014.


Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i točke II. podtočke 3. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2013. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 8/12.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 25. rujna 2013. godine, donio je

Z A K L J U Č A K

o sufinanciranju troškova prehrane u školskoj kuhinji za školsku godinu 2013./2014.

I.

  Sukladno Planu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2013. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 8/12.), ovim Zaključkom određuje se način sufinanciranja troškova prehrane djece u školskoj kuhinji Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, za školsku godinu 2013./2014.

II.

  Grad Đurđevac sufinancirat će troškove prehrane u iznosu od 30%:

    a) za djecu iz obitelji koji su korisnici stalne socijalne pomoći, temeljem popisa Centra za socijalnu skrb Đurđevac,

    b) za djecu iz obitelji sa troje ili više maloljetne djece, temeljem zahtjeva roditelja ili skrbnika,

    c) za djecu iz obitelji u kojima je dvoje ili više djece polaznika Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, temeljem zahtjeva roditelja ili skrbnika.

  Sufinancirane troškova prehrane iz podtočki a), b) i c) iz prethodnog stavka, međusobno se isključuju.

  Sufinanciranje prehrane djece iz stavka 1. ove točke vršit će se temeljem popisa dostavljenog od Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac.

III.

   Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac dostavit će Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca zahtjev za dostavu financijskih sredstava iz točke II.  ovog Zaključka do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

KLASA: 602-01/13-01/20

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1

Đurđevac, 25. rujna 2013.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.