Zaključak o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda u 2015. godini


Utorak, 24. veljače 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) i točke III. podtočke 5. Programa subvencioniranja poljoprivrede za razdoblje od 2013. do 2015. godine ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 8/12., 2/13. i 7/14.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 24. veljače 2015. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda na
području Grada Đurđevca u 2015. godini

I.

Grad Đurđevac sufinancirat će umjetno osjemenjivanje goveda u 2015. godini poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Đurđevca, na način da se onim vlasnicima goveda kojima na njihovo traženje davatelj usluga izvrši osjemenjivanje sjemenom uzgojno vrijednih - elitnih bikova sufinancira iznos od 200,00 kuna po govedu, a osjemenjivanje s ostalim sjemenom u iznosu od 180,00 kuna po govedu.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2015. godinu sa stavke A 200203 Potpora poljoprivredi.

III.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se poljoprivrednim proizvođačima temeljem potvrde o obavljenom umjetnom osjemenjivanju koje Gradu Đurđevcu dostavljaju pravne i fizičke osobe ovlaštene za navedenu djelatnost, a u kojima treba navesti vlasnika goveda, broj njegovog žiro ili tekućeg računa, ime i matični broj goveda te ime i matični broj bika od kojeg se koristi sjeme.

KLASA: 320-01/15-01/04
URBROJ: 2137/03-03-01/17-15-1
Đurđevac, 24. veljače 2015.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.