Zaključak o usvajanju Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca za akademsku godinu 2017./2018.


Utorak, 7. studenoga 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10., 4/11., 6/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 6/15., 7/15. i 2/16.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 07. studenog 2017. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca
za akademsku godinu 2017./2018.

I.

Grad Đurđevac godišnje odobrava 20 studentskih kredita i to 5 studentskih kredita za studente fakulteta društvenih i humanističkih smjerova i 15 studentskih kredita za studente fakulteta tehničkih i prirodoslovnih smjerova.

II.

Utvrđuje se prijedlog Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca za akademsku godinu 2017./2018. (od rednog broja 1. do zaključno s rednim brojem 4.), kako slijedi:

1. Bobovčan Lea, Ulica bana Jelačića 111, Đurđevac,
2. Nikolić Juraj, Ulica grada Vukovara 27, Đurđevac,
3. Dergez Ivana, Vinogradska 56, Đurđevac,
4. Miletić Ivana, Sveta Ana 36, Sveta Ana.

III.

Lista reda prvenstva iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

KLASA: 604-02/17-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/01-17-2
Đurđevac, 07. studenog 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ..