Zaključak o zajedničkom korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2012. godinu


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 14/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 26. stavka 2. točke 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08.)  i  članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) gradonačelnik Grada Đurđevca,    11. travnja 2013. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o zajedničkom korištenju sredstava
boravišne pristojbe za 2012. godinu

 

I.

Sukladno članku 20. stavku 3. točki 1. Zakona o boravišnim pristojbama („Narodne novine“, broj 152/08. i 59/09.), Turistička zajednica Područja đurđevačke Podravine izvršit će doznaku sredstava boravišne pristojbe za 2012. godinu, u Proračun Grada Đurđevca do 30. lipnja 2013. godine.

II.

Sredstva iz točke I. u iznosu od  13.198,80 kuna utrošit će se za  uređenje javnih površina na području Grada Đurđevca.

KLASA: 334-01/13-01/02
UR.BROJ: 2137/03-01-02/03-13-1
Đurđevac,  11. travnja 2013.

GRADONAČELNIK

Slavko Gračan, ing. građ.