Zaključak – odobrenje financijskih sredstava za potrebe organizacije dočeka Mladena Markača


Utorak, 22. siječnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. prosinca 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobravanju financijskih sredstava za potrebe organizacije dočeka generala
Mladena Markača u Đurđevac

I.

Odobravaju se financijska sredstva za potrebe organizacije dočeka generala Mladena Markača u Đurđevac u ukupnom iznosu od 7.275,97 kuna s uključenim PDV-om, i to za:
- najam kemijskih WC-a (5 komada)
tvrtke PAKO d.o.o. Koprivnica, Bilogorska 13, (račun br. 360/U od 11. prosinca 2012. godine  u iznosu od 1.250,00 kuna i
- pribor za jelo i piće kod MAGMA d.o.o.
za trgovinu i usluge Đurđevac, podružnica Đurđevac (račun/otpremnica br. 003-3221-002927/12, od 23. studenoga 2012. godine)  u iznosu od 6.025,97 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 1002 Aktivnost Manifestacije (Dan Grada, blagdani) 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

KLASA: 610-02/12-01/09
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-4
Đurđevac, 27. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.