Zaključak – odobrenje novčanih sredstava Gradskom društvu osoba s invaliditetom Đurđevac za redovan rad u 2013. godini


Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i točke II. podtočke 5. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2013. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 8/12.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 23. rujna 2013. godine, donio je

 Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava Gradskom društvu osoba s invaliditetom Đurđevac za redovan rad u 2013. godini

 I.

         Gradskom društvu osoba s invaliditetom Đurđevac, Đurđevac, Trg svetog Jurja 3, odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za redovan rad društva u 2013. godini.

II.

          Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2101 Aktivnost Djelovanje udruga građana, vjerskih zajednica i ostalo 381 Tekuće donacije.

KLASA: 007-01/13-01/39

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1

Đurđevac, 23. rujna 2013.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.