Zaključak – odobrenje novčanih sredstava šahovskom klubu “Picok”


Ponedjeljak, 29. listopada 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,  36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  15. listopada 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Šahovskom klubu „Picok“ Đurđevac za
odlazak Marka Sokača na Svjetsko prvenstvo u šahu

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna Šahovskom klubu „Picok“ Đurđevac za odlazak Marka Sokača na Svjetsko prvenstvo u šahu koje će se održati od 7. studenoga do 19. studenoga 2012. godine u Mariboru (Republika Slovenija).

 II.

Iznos iz točke I.  ovog Zaključka odobrava se sa stavke Proračunska zaliha.

KLASA: 620-01/12-01/04
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2
Đurđevac, 15. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.