Zaključak – odobrenje novčanih sredstava Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica KKŽ


Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 23. rujna 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Koprivničko-križevačke županije za sudjelovanje na 18. Državnom sportskom natjecanju u Virovitici

 I.

            Sukladno zamolbi od 20. rujna 2013. godine, odobravaju se Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Koprivničko-križevačke županije, novčana sredstva u iznosu 2.500,00 kuna za sudjelovanje na 18. Državnom sportskom natjecanju dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH koje će se održati u Virovitici.

 II.

            Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2101 Aktivnost Djelovanje udruga građana, vjerskih zajednica i ostalo 381 Tekuće donacije.

KLASA: 007-01/13-01/37

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2

Đurđevac, 23. rujna 2013.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.