Zaključak – odobrenje novčanih sredstava Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac (klopotec) – Bartolovo 2013.


Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  27. kolovoza 2013. godine, donio je

 Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac za nabavu plašila ptica („klopotec“) za održavanje manifestacije „Bartolovo 2013.“ 

I.

            Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac, Trg sv. Jurja 5, Đurđevac, odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 1.200,00 kuna za nabavu plašila ptica („klopotec“) za održavanje manifestacije „Bartolovo 2013.“, sukladno zamolbi od 14. kolovoza 2013. godine (ponuda br. 11/1/1/-13. VIN-MONT d.o.o. za proizvodnju i poslovne usluge, Đurđevac).

 II.

             Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke GOSPODARSTVO 1402 Aktivnost Razvoj poljoprivrede 381 Tekuće donacije.

 

KLASA: 007-01/13-01/25

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-3

Đurđevac, 27. kolovoza 2013.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.