Zaključak – odobrenje novčanih sredstava Udruzi za ples i manekenstvo No.1 (promocija Udruge)


Ponedjeljak, 21. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,  36/09., 150/11., 144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  21. listopada 2013. godine, donio je

 Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava Udruzi za ples i manekenstvo No.1 Đurđevac

povodom održavanja promocije Udruge

 I.

 Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna Udruzi za ples i manekenstvo No.1 Đurđevac povodom održavanja promocije Udruge, koja će se održati 27. listopada 2013. godine u hotelu Picok – pub Koogla u Đurđevcu.

 II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2101 Aktivnost Djelovanje udruga građana, vjerskih zajednica i ostalo 381 Tekuće donacije.

KLASA: 007-01/13-01/41

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2

Đurđevac, 21. listopada 2013.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.