Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za članarinu u LAG Podravina


Utorak, 4. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.),  gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za članarinu
u Lokalnoj akcijskoj grupi „Podravina“

I.

Odobrava se 1.000,00 kuna za članarinu u Lokalnoj akcijskoj grupi „Podravina“ za mjesec studeni i prosinac 2012. godine, sukladno Odluci o visini godišnjeg iznosa članarine za osnivače Lokalne akcijske grupe „Podravina“.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 1401 Aktivnost Gospodarstvo i poduzetništvo 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 402-08/12-01/12
URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-2
Đurđevac, 26. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.