Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za izradu bravarskih ogradnih stupića


Utorak, 4. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  26. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za izradu bravarskih ogradnih stupića
i montažu rasvjetnog stupa u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda MALKOČ-a d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge Đurđevac, S. Radića 92, za izradu bravarskih ogradnih stupića i montažu rasvjetnog stupa u Đurđevcu i za te namjene odobrava se iznos od 2.150,00 kuna (s uključenim PDV-om), sukladno ponudi koja je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2203 Aktivnost Održavanje parkova i zelenih površina 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/12-01/110
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 26. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.