Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za izradu postolja i postavljanje prom. znakova


Utorak, 4. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  26. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za izradu postolja
i postavljanje prometnih znakova

I.

Prihvaća se ponuda Komunalija d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, za izradu postolja i postavljanje prometnih znakova i za te namjene odobrava se 1.475,00 kuna s uključenim PDV-om  (ponuda br. I/T-1043/12 od 22. studenoga 2012.).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2203 Aktivnost Održavanje parkova i zelenih površina 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/12-01/111
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 26. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.