Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za početak rada LAG Podravina


Petak, 2. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  25. listopada 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za početak rada
Lokalne akcijske grupe (LAG) „Podravina“

I.

Za početak rada Lokalne akcijske grupe (LAG) „Podravina“ odobrava se 335,00 kuna, sukladno zamolbi od 25. listopada 2012. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 1401 Aktivnost Gospodarstvo i poduzetništvo 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 007-01/12-01/24
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2
Đurđevac, 25. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.