Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za poslove stručnog nadzora


Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za obavljanje poslova stručnog nadzora
nad izvođenjem radova na izgradnji kolnog prilaza iz Ulice
Đure Basaričeka prema Trgu sv. Jurja
u Đurđevcu – I. faza

I.

Prihvaća se ponuda STUDIA HM graditeljstvo i usluge d.o.o. Đurđevac, Đure Basaričeka 86 (ponuda br. 100-33/2012., od 30. listopada 2012.) za obavljanje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema Trgu sv. Jurja u Đurđevcu – I. faza i za te namjene odobrava se 3.750,00 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-05/12-01/12
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 12. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.