Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za pretplatu na časopis “Računovodstvo i fnancije”


Utorak, 4. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  26. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za pretplatu na časopis
„Računovodstvo i financije“ za 2013. godinu
(Tiskano izdanje)

I.

Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika iz Zagreba, Jakova Gotovca 1/II, p.p. 732, odobrava se 1.298,00 kuna (s uključenim PDV-om) za pretplatu na časopis „Računovodstvo i financije“ za 2013. godinu (Tiskano izdanje), sukladno ponudi 9501, od 15. studenoga 2012. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 1101 Aktivnost Redovni rad upravnih tijela 322 Rashodi za materijal i energiju.

KLASA: 008-01/12-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-3
Đurđevac, 26. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.