Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za sanaciju Obrtničkog doma


Petak, 1. ožujka 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  12. veljače  2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za sanaciju zajedničkog dijela
zgrade Obrtničkog doma

I.

Za sanaciju dijela zgrade Obrtničkog doma u Đurđevcu, Đure Basaričeka 10, sukladno suvlasničkom omjeru Grada Đurđevca od 15,67 % na zajedničkim dijelovima zgrade, odobrava se iznos od 3.749,04  kuna, sukladno dostavljenom zahtjevu Udruženja obrtnika Đurđevcac, Urbroj: U-59-71-2012 od 28. siječnja 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa Glave 0420 – Stambena djelatnost, Aktivnost 2601: Redovno i investicijsko održavanje,  323 Rashodi za usluge.

KLASA: 402-08/12-01/13
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-2
Đurđevac, 12. veljače 2013.
GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.