Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za sportaše


Ponedjeljak, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,  36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  21. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za
nagrade Marku Đurinčiću i Aniti Dergez

I.

Za ostvarene izvanredne rezultate na državnim natjecanjima, odobravaju se novčane nagrade i to:
- Marku Đurinčiću iz Novigrada Podravskog, članu Hrvačkog kluba „Picok“ Đurđevac, za osvojeno 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske za starije dječake i djevojčice u hrvanju SL načinom za 2012. godinu u Zagrebu, u kategoriji: dječaci do 100 kg – nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna,
- Aniti Dergez iz Đurđevca, članici  Športskog karate kluba Đurđevac, za osvojeno 3. mjesto na Državnom karate prvenstvu u Poreču u kategoriji juniorke – 53 kg – nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna.

II.

Iznos iz točke I.   odobrava se  sa stavke Proračunska zaliha.

KLASA: 602-01/13-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 21. siječnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.