Zaključak – odobrenje sredstava Miroslavu Filipoviću


Petak, 1. ožujka 2013.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. veljače 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju sredstava Miroslavu Filipoviću
iz Đurđevca za sufinanciranje troškova
pregleda konjske krvi

I.

Miroslavu Filipoviću iz Đurđevca, Petra Preradovića 29, vlasniku konja (6 kobila, 1 pastuh i 1 omica) autohtone pasmine Hrvatski hladnokrvnjak koji se vode pod selekcijom, a nalaze se na njegovom vlastitom pašnjaku, odobrava se 1.720,50 kuna za sufinanciranje troškova pregleda konjske krvi za analizu IAK.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke GOSPODARSTVO 14 Program Poticanje gospodarstva i poduzetništva 1402 Aktivnost Razvoj poljoprivrede 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

KLASA: 322-02/13-01/04
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-2
Đurđevac, 12. veljače 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.