Zaključak – odobrenje sredstava za materijal za potrebe uređenja interijera (bojanje zidova) u PŠ Mičetinac


Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 5. rujna 2013. godine, donio je

 Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju ponude Instaloprometa Vedriš d.o.o. i odobrenju novčanih sredstava za materijal za potrebe uređenja interijera (bojanje zidova) u Područnoj školi Mičetinac

I.

          Prihvaća se ponuda Instaloprometa Vedriš d.o.o. Đurđevac, S. Radića 60 i odobravaju sredstva u iznosu od 705,50 kuna s uključenim PDV-om, za materijal za potrebe uređenja interijera (bojanje zidova) u Područnoj školi Mičetinac (ponuda 00011/2013., od 4. rujna 2013.godine).

 II.

         Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1201 Aktivnost Mjesni odbori 322 Rashodi za materijal i energiju.

 

KLASA: 363-01/13-01/84

URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2

Đurđevac, 5. rujna 2013.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.