Zaključak – odobrenje sredstava za pokriće troškova natjecateljima iz Đurđevca-11. natjecanje orača


Petak, 6. rujna 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. kolovoza 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za pokriće troškova natjecateljima iz Đurđevca
na 11. natjecanju orača Koprivničko-križevačke županije

I.

Za sudjelovanje na 11. natjecanju orača Koprivničko-križevačke županije održanom 2. kolovoza 2013. godine na području općine Đelekovec na parceli „Ledine“ poljoprivrednicima-natjecateljima s područja Grada Đurđevca, te za troškove sudjelovanja Marijana Stanešića na 11. državnom natjecanju u oranju koje će se održati 31. kolovoza 2013. godine u Donjim Andrijevcima, odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1402 Aktivnost Razvoj poljoprivrede 381 Tekuće donacije.

KLASA: 007-01/13-01/23
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 7. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.