Zaključak – odobrenje sredstava za trihinoskopski pregled


Utorak, 22. siječnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i točke III. podtočke 7. Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2013. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 8/2), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za trihinoskopski
pregled uzoraka svinjskog mesa u 2013. godini

I.

Grad Đurđevac financirat će u 2013. godini trihinoskopski pregled uzoraka svinjskog  mesa koje donesu na pregled građani - fizičke osobe, koje kolju svinje za potrebe vlastitog domaćinstva i to s područja Grada Đurđevca koje obuhvaća grad Đurđevac i prigradska naselja: Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sveta Ana, Suha Katalena, Sirova Katalena, Grkine i Severovce.

II.

Za trihinoskopski pregled jednog uzorka svinjskog mesa odobrava se 38,00 kuna iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke GOSPODARSTVO Aktivnost 1402 Sufinanciranje u poljoprivredi 323 Rashodi za usluge.

III.

Trihinoskopski pregled financirat će se na način da davatelj usluge dostavi do 15. u mjesecu Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca račun za izvršenu uslugu u čijem se prilogu nalazi spisak korisnika usluga za prethodni mjesec.

KLASA: 322-02/13-01/01
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-1
Đurđevac, 7. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.