Zaključak – odobrenju financijskih sredstava Udruzi branitelja Domovinskog rata Protuzračne obrane Đurđevac


Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročiščeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 18. rujna 2013. godine, donio je

 Z A K LJ U Č A K

o odobrenju financijskih sredstava Udruzi branitelja Domovinskog rata Protuzračne obrane Đurđevac

I.

            Udruzi branitelja Domovinskog rata Protuzračne obrane Đurđevac odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna za realizaciju projekta povijesno-dokumentarnog filma o stvaranju i djelovanju postrojbe PROTUZRAČNE OBRANE od 14.10.1991. – 26.03.1994., sukladno zamolbi Broj 03-08-2013., od  29. kolovoza 2013. godine.

 II.

             Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2101 Aktivnost Djelovanje udruga građana, vjerskih zajednica i ostalo 381 Tekuće donacije.

 

KLASA: 007-01/13-01/29

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2

Đurđevac, 18. rujna 2013.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.