Zaključak – pretplata na list Informator


Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  12. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za pretplatu na list INFORMATOR
za 2013. godinu (Internet izdanje)

I.

Novom Informatoru d.o.o. za novinsku, nakladničku i trgovačku djelatnost, Zagreb, Kneza Mislava 7, odobrava se 1.125,00 kuna (s uključenim PDV-om) za pretplatu na list INFORMATOR za 2013. godinu (Internet izdanje), sukladno ponudi broj: 1-24480 od 5. studenoga 2012. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 1101 Aktivnost Redovni rad upravnih tijela 322 Rashodi za materijal i energiju.

KLASA: 008-01/12-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2
Đurđevac, 12. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.