Zaključak – prhvaćanje ponude i odobrenje novčanih srestava (božićna rasvjeta)


Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude elektroinstalatera Slavka Horvata iz Čepelovca
i odobrenju novčanih sredstava za nabavu materijala
za božićnu i novogodišnju rasvjetu
Trga sv. Jurja u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda elektroinstalatera Slavka Horvata iz Čepelovca, Planinska 105, za nabavu materijala za božićnu i novogodišnju rasvjetu Trga sv. Jurja u Đurđevcu i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 8.462,50 kuna (ponuda broj: 69/2012, od 30. listopada 2012.).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2201 Aktivnost Održavanje javne rasvjete 322 Rashodi za materijal i energiju.

KLASA: 363-01/12-01/105
URBROJ: 2137/03-02-01/ 07-12-2
Đurđevac, 12. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.