Zaključak – prihvaćanje Dodatka Sporazuma, Okvirnog sporazuma i Ugovora za geodetsko katarske usluge


Utorak, 13. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. listopada 2012. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Dodataka Sporazuma, Okvirnog sporazuma i Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko katastarskih usluga u svrhu
izrade katastra nekretnina na području
Grada Đurđevca

I.

Prihvaćaju se:
-  Dodatak I. Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine) za katastarske općine Đurđevac I, Đurđevac II i dijela k.o. Virje, KLASA: 931-01/11-01/01, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-15 od 30. listopada 2012. godine,
- Dodatak I. Okvirnog sporazuma za obavljanje geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine) za katastarske općine Đurđevac I, Đurđevac II i dijela k.o. Virje, KLASA: 931-01/12-01/01, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-17 od 30. listopada 2012. godine i
- Dodatak II. Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine) za katastarske općine Đurđevac I, Đurđevac II i dijela k.o. Virje, KLASA: 931-01/11-01/01, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-16 od 30. listopada 2012. godine.

II.

Međusobna prava i obveze između Državne geodetske uprave, Koprivničko-križevačke županije, Grada Đurđevca i Geoprojekta d.o.o. Zagreb regulirat će se Sporazumima iz točke I. ovog Zaključka.

KLASA: 931-01/11-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-18
Đurđevac, 30. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.