Zaključak – prihvaćanje ponude i odobrenje sredstava za nadstrešnicu autob. stajališta


Ponedjeljak, 29. listopada 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 15. listopada 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude i odobrenju sredstava za izradu
nadstrešnice za autobusno stajalište na
Trgu sv. Jurja u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda VOJTEK d.o.o. Beli Manastir, Bele Bartoka 13 i odobravaju sredstva u iznosu od 18.500,00 kuna s uključenim PDV-om za izradu nadstrešnice za autobusno stajalište na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 340-01/12-01/17
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 15. listopada 2012.

GRADONAČELNIK

Slavko Gračan, ing. građ.