Zaključak – prihvaćanje ponude Komunalija d.o.o. za izradu ploče i ugradnje


Petak, 11. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za izradu ploče i ugradnje
postojećeg ljevano-željeznog poklopca s okvirom oborinske
odvodnje Župne crkve sv. Jurja u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda Komunalija d.o.o. Đurđevac, Broj: I/T-1053/12, od 26. studenoga 2012. godine, za izradu ploče i ugradnje postojećeg ljevano-željeznog poklopca s okvirom oborinske odvodnje Župne crkve sv. Jurja u Đurđevcu i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/12-01/112
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 26. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.