Zaključak – prihvaćanje ponude MLD-Usluga d.o.o. za ugradnju dimnjačkih vratašca


Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude MLD - Usluga d.o.o. Đelekovec
za ugradnju dimnjačkih vratašca za
Društveni dom Novo Selo

I.

Prihvaća se ponuda MLD – Usluga d.o.o. Đelekovec, Pavla Kvakana 35/A, za ugradnju dimnjačkih vratašca za Društveni dom Novo Selo i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 200,00 kuna s uključenim PDV-om (ponuda 5/2012., od 18. listopada 2012.).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 1201 Aktivnost Mjesni odbori 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 026-01/12-01/03
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 12. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.