Zaključak – prihvaćanje ponude Stolarije Frtalic


Ponedjeljak, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Stolarije Frtalic iz Đurđevca i odobrenju
novčanih sredstava za ugradnju stolarije u
Društvenom domu u Grkinama

I.

Prihvaća se ponuda Stolarije Frtalic iz Đurđevca, Ulica bana Jelačića 115, i odobravaju sredstva u iznosu od 13.526,33 kuna (s uključenim PDV-om) za ugradnju stolarije u Društvenom domu u Grkinama (ponuda od 14. siječnja 2012.godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1201 Aktivnost Mjesni odbori 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 026-01/13-01/01
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 17.  siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.