Zaključak – prihvaćanje ponude Studia HM d.o.o. i Geoconsulta d.o.o.


Utorak, 22. siječnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju ponuda Studia HM d.o.o iz Đurđevca i Geoconsulta d.o.o. iz Đurđevca
za izradu  dokumentacije za izmjenu lokacijske dozvole
i potvrde glavnog projekta kolne vage

I.

Za izradu dokumentacije potrebne za izmjenu lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta kolne vage, odobravaju se sredstva u iznosu:
- 11.250.00 kn (s uključenim PDV-om), sukladno ponudi STUDIO HM graditeljstvo i usluge d.o.o. Đurđevac, Đure Basaričeka 86,  ponuda br.100-01/2013. od 03.01 2013. - izrada projektne dokumentacije i
- 3.125.00 kn (s uključenim PDV-om), sukladno ponudi Geoconsulta d.o.o. Đurđevac, Đure Basaričeka 38, ponuda br. 01-2013. od 03.01.2013. - izrada posebne geodetske podloge.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1101 Aktivnost Redovni rad upravnih tijela 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-05/13-01/01
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 7. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK

Slavko Gračan, ing. građ.