Zaključak – prihvaćanje ponude za izradu koncepta multimedije za projekt


Četvrtak, 29. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude za izradu koncepta multimedije za projekt
„Regija digitalnih muzeja – Stari grad Đurđevac“

I.

Prihvaća se ponuda NOVENE d.o.o. Zagreb, Ogrizovićeva 28b, za izradu koncepta multimedije za projekt „Regija digitalnih muzeja – Stari grad Đurđevac“ i za te namjene odobrava se 5.750,00 kuna (s uključenim PDV-om), ponuda 2-12-228-0, od 28. listopada 2012. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1612 Projekt - Potprogram 1 - Regija digitalnih muzeja – Stari grad Đurđevac 426 Nematerijalna proizvedena imovina.

KLASA: 612-01/12-01/31
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2
Đurđevac, 19. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.