Zaključak – prihvaćanje troškovnika Komunalija-Plin d.o.o. za radove i materijal(6)


Utorak, 22. siječnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. prosinca 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju troškovnika Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac za radove i materijal
na održavanju plinske mreže u Ulici Grgura Karlovčana u Đurđevcu

I.

Prihvaća se troškovnik Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac, Broj: I-339/12-1, od 3. prosinca 2012. godine, za radove i materijal na održavanju plinske mreže u Ulici Grgura Karlovčana u Đurđevcu i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 61.801,66 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/12-01/121
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 27. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.