Zaključak – prihvaćanje Ugovora o godišnjoj nabavi i isporuci uredskog materijala


Ponedjeljak, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  17. siječnja  2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o godišnjoj nabavi i
isporuci uredskog materijala

I.

Prihvaća se Ugovor o godišnjoj nabavi i isporuci uredskog materijala (KLASA: 406-01/13-01/01, URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-1) između „Narodnih novina“ d.d. Zagreb, Savski Gaj XIII put 6, kao prodavatelja  i Grada Đurđevca  kao naručitelja.

II.

Ugovor o godišnjoj nabavi i isporuci uredskog materijala iz točke I., sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 406-01/13-01/01
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-2
Đurđevac, 17. siječnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.