Zaključak – prihvaćanje ugovora s Centrom MCS d.o.o.


Ponedjeljak, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 21. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju  ugovora s Centrom MCS  d.o.o. iz Zagreba za održavanje računovodstveno- poslovnih programa u 2013.

I.

Prihvaća se Ugovor  0355/ 2013/ 1 između Cantra MCS d.o.o. za trgovinu i informatički inženjering iz Zagreba I. Vranovinski ogranak 2, i Grada Đurđevca, za održavanje računovodstveno-poslovnih programa u 2013. godini.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 323 Rashodi za usluge  1101 Radovni rad upravnih tijela.

KLASA: 650-01/13-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 21. siječnja 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ