Zaključak – raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta


Petak, 2. studenoga 2012.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br.91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,  114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i članka 3.   Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  25. listopada 2012., donio je

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup
zemljišta na kojem je izgrađena i postavljena kolna vaga

I.

Daje se u zakup putem javnog natječaja zemljište  u vlasništvu Grada Đurđevca i to:

kčbr. 1606/2 sa 3508 m2 (gruntovni broj 945/1, zk.ul.br. 9813)  k.o. Đurđevac, na kojoj  je izgrađena i postavljena kolna vaga nosivosti 20 tona, kiosk s kontrolnom pločom vage, sanitarni kontejner i stočna vaga nosivosti 1000 kg.
Predmetna parcela opremljena je električnim i vodovodnim instalacijama,  te žičanom ogradom oko njenog većeg dijela.

II.

Zemljište kao i objekti iz točke I. daje se u zakup na vrijeme od dvije godine.

III.

Početni iznos zakupnine za zemljište i objekte iz točke I. iznosi 15.000,00 kuna godišnje.

IV.

Na zemljištu iz točke I. mogu se obavljati djelatnosti sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji.

V.

Budući zakupac dužan je ishoditi minimalno tehničke uvjete za djelatnost koju planira obavljati. Također je dužan atestirati obje vage i ispoštovati sve zakonske uvjete za njihovo korištenje.

VI.

Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči u zgradi Gradske uprave Grada Đurđevca i na Podravskom radiju.

KLASA: 940-01/12-01/17
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1
Đurđevac, 25. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.