Zaključak s ciljem poticanja razvoja poduzetništva


Petak, 8. ožujka 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 6/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  21. veljače  2013. godine, donio je

ZAKLJUČAK

I.

S ciljem poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca, Udruženju obrtnika Grada Đurđevca, za potrebe njihovih članova s područja Grada Đurđevca, daju se na korištenje prodajna mjesta na Gradskoj tržnici u Đurđevcu, brojčanih oznaka: 3,4,5,6,7,9,10 i 11 na čkbr. 1284/1, na razdoblje do 31. 12. 2013.

II.

Udruženje obrtnika Grada Đurđevca obvezuje se Komunalnim uslugama Đurđevac, d.o.o. Đurđevac, dostaviti spisak korisnika do 5. ožujka 2013. U slučaju da neka mjesta iz točke I. ovog Zaključka ostanu nepopunjena, ista se uključuju u redovni postupak licitacije.
Korisnici prodajnih mjesta dužni su Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. Đurđevac, za troškove održavanja Gradske tržnice plaćati  maltarinu prema broju dolazaka, a iznos naknade  za korištenje prodajnih mjesta dužni su uplatiti jednokratno u korist Proračuna Grada Đurđevca, za cijelu godinu, do 30. svibnja 2013.  i to u iznosu početne cijene zakupnine utvrđene cjenikom Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac.

III.

Sredstva prikupljena sukladno stavku 2. točke II. ovog Zaključka, namjenjuju se za stipendiranje učenika Strukovne škole.

KLASA: 311-01/13-01/02
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-1
Đurđevac,  21. veljače 2013.
GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.