Zaključak – sanacija divljeg odlagališta (čišćenje lampaša)


Ponedjeljak, 18. studenoga 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 18. studenoga 2013. godine, donio je

 Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju ponude Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za sanaciju divljeg odlagališta – čišćenje lampaša u Budrovcu i Suhoj Kataleni

I.

             Prihvaća se ponuda Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac, Broj: I3-312/13, od 18. studenoga 2013. godine, za sanaciju divljeg odlagališta – čišćenje lampaša u Budrovcu i Suhoj Kataleni i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 2.687,50 kuna (s uključenim PDV-om).

 II.

             Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2204 Aktivnost Održavanje čistoće grada 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge – sanacija deponija.

KLASA: 363-01/13-01/122

URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2

Đurđevac, 18. studenogaa 2013.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.