Zaključak – sufinanciranje izložbenog prostora obrtnika s područja Grada Đurđevca


Petak, 25. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13. – pročiščeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 25. listopada 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju financijskih sredstava za sufinanciranje izložbenog prostora obrtnika s područja Grada Đurđevca na Obrtničkom i gospodarskom sajmu KKŽ  u Križevcima

 I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.531,25 kuna za sufinanciranje izlaganja obrtnika s područja Grada Đurđevca na Obrtničkom i gospodarskom sajmu KKŽ koji će se održati u Križevcima.

 II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1403 Aktivnost Promidžba gospodarstva i poduzetništva 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora.

KLASA:   311-01/13-01/08                                                                                                                              URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-3

Đurđevac, 25. listopada 2013.

GRADONAČELNIK                                                                                                                                                        Željko Lacković, dipl. iur.