Zaključak – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda u 2013. godini


Utorak, 22. siječnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i točke III. podtočke 5. Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2013. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 8/2), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja
goveda na području Grada Đurđevca u 2013. godini

I.

Grad Đurđevac sufinancirat će umjetno osjemenjivanje goveda u 2013. godini poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Đurđevca, na način da se onim vlasnicima goveda kojima na njihovo traženje davatelj usluga izvrši osjemenjivanje sjemenom uzgojno vrijednih - elitnih bikova sufinancira iznos od 200,00 kuna po govedu, a osjemenjivanje s ostalim sjemenom u iznosu od 180,00 kuna po govedu.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke GOSPODARSTVO Aktivnost 1402 Sufinanciranje u poljoprivredi 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

III.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se poljoprivrednim proizvođačima temeljem potvrde o obavljenom umjetnom osjemenjivanju koje Gradu Đurđevcu dostavljaju pravne i fizičke osobe ovlaštene za navedenu djelatnost, a u kojima treba navesti vlasnika goveda, broj njegovog žiro ili tekućeg računa, ime i matični broj goveda te ime i matični broj bika od kojeg se koristi sjeme.

KLASA: 322-02/13-01/03
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-1
Đurđevac, 7. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.